Договор аренды недвижимости

Zaključen dana___________. godine u ______ između:

 

ZAKUPODAVACA: ­­_________iz ________,  ulica ___________,  JMBG_________, u daljem tekstu: Zakupodavac

             

ZAKUPCA:  ___________iz _________, ulica ________, u daljem tekstu: Zakupac

                                                                                             

 

PREDMET UGOVORA

ČLAN 1.

Zakupodavac izdaje u zakup poslovni prostor lokal koji se nalazi u ______, ulica _________ u prizemlju, površine ______, koji se sastoji __________.

 

 

ZAKUPNINA

                                                                   ČLAN 2.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da mesečna zakupnina iznosi ________ mesečno i to od _________

 

Zakupac je dužan da plaća zakupninu od 01. do 05.  u mesecu,  za tekući mesec. Rok isplate zakupnine je bitan element ugovora sa svim posledicama predviđenim Zakonom o obligacionim odnosima.

 

Zakupac je na dan zaključenja ovog ugovora isplatio zakupodavcu iznos od ______, o čemu će zakupodavac izdati priznanicu zakupcu.

 

VAŽENJE UGOVORA

ČLAN 3.

Ovaj ugovor je zaključen na period od 3 (tri) godine.

 

 

OSTALE OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4.

Zakupac je dužan da za vreme važenja ugovora o zakupu vrši tekuće, a zakupodavac investiciono održavanje poslovnog prostora.

 

Član 5.

Zakupac je dužan da blagovremeno plaća sve troškove koji terete predmetni poslovni prostor i to: komunalne troškove, troškove električne energije, telefona, vode.

 

Zakupac je dužan da na zahtev zakupodavca pruži dokaze o plaćenim troškovima na koje je obavezan odredbama ovog ugovora.

 

Član 6.

Zakupac ima pravo da zakupljeni poslovni prostor koristi za pružanje_____.

.

Član 7.

Zakupac je dužan da po isteku zakupa vrati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio u svemu prema zapisniku o primopredaji.

 

Član 8.

Ugovorne strane su se sporazumele da zakupac zakupljeni poslovni prostor ili njegov deo ne može dati drugom u podzakup.

 

Član 9.

Zakupac ne može izvoditi bilo kakve građevinsko-zanatske radove na adaptaciji i uređenju poslovnog prostora bez saglasnosti zakupodavca.

 

Ukoliko zakupac izvede bilo kakve radove odriče se svih obligacionih i stvarnopravnih zahteva prema zakupodavcu vezanih za te radove (adaptaciju, rekonstrukciju i sl.), što znači da po osnovu istih, ukoliko ih izvede, ne može isticati bilo kakve stvarnopravne ili obligacione zahteve prema zakupodavcu.

 

Član 10.

Zakupac je dužan da se u poslovnom prostoru ponaša kao ''dobar privrednik'', čuvajući ga od oštećenja, a ukoliko njegovom krivicom ili nepažnjom nastupi šteta dužan je bez odlaganja tu štetu otkloniti i to odmah i na prvi poziv zakupodavca.

 

RASKID UGOVORA

Član 12.

Zakupodavac ima pravo da jednostrano raskine ugovor ukoliko zakupac ne isplaćuje zakupninu u ugovorenom roku, pričinjava štetu na objektu, ukoliko ga ne koristi namenski, ukoliko izda poslovni prostor ili njegov deo u podzakup ili bilo kojim drugim pravnim poslom, ukoliko zastane sa isplatom troškova po ovom ugovoru za dva meseca.

 

Zakupac ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor o zakupu sa otkaznim rokom od ____ dana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjivaće se Zakon o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi koji regulišu zakup.

 

Član14.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju mesnu nadležnost _________                

 

Član 15.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2.

 

  

 ZAKUPODAVAC                                                                                           ZAKUPAC                                                                       

 

 

_________________                                                                     ___________________