Договор дарения недвижимости

Zaključen dana ­­­______. godine, u _______, između:

 

POKLONODAVCA: ___________, iz, _________, ulica __________, (u daljem tekstu: Poklonodavac), sa jedne strane, i

 

POKLONOPRIMCA: ___________, iz, _________, ulica __________, ( udaljem tekstu: Poklonoprimac)

 

ČLAN 1.

Poklonodavac je isključivi vlasnik nepokretnosti, i to: stana broj___, po strukturi _____, ukupne površine ______, koji se nalazi _____, u stambenom objektu u _____, u ulici ________, izgrađenom na _____, upisanoj u LN _________.

 

ČLAN 2.

Poklonodavac, ovim ugovorom, poklanja poklonoprimcu, svom sinu, ½ nepokretnosti opisane u članu 1. ovog ugovora, u znak zahvalnosti za sve što joj je sin u životu činio.

 

ČLAN 3.

Poklonoprimac prima sa zahvalnošću učinjeni poklon, ističući da je sve što je u životu činio za poklonodavca, njegovu majku, izraz ljubavi i poštovanja prema poklonodavcu.

 

ČLAN 4.

Poklonodavac daje poklonoprimcu klauzulu intabulandi, kao bezuslovno i bespogovorno pravo da se poklonoprimac može upisati na ½ neporetnosti u Katastru nepokretnosti i druge javne knjige u kojima se vodi evidencija nepokretnosti, bez njenog daljeg pristanka i prisustva.

 

ČLAN 5.

Poklonodavac izjavljuje i ujedno garantuje poklonoprimcu, da na nepokretnosti koja je predmet ovog ugovora o poklonu nema nikakvih tereta ustanovljenih u korist trećih lica, a ukoliko se oni i pojave poklonodavac ih je dužan otkloniti o svom trošku.

 

ČLAN 6.

Poklonodavac izjavljuje da nepokretnost koja je predmet ovog ugovora o poklonu, nije predmet drugog ugovora zaključenog sa trećim licima.

 

 

ČLAN 7.

Ugovarači saglasno izjavljuju da su pročitali i razumeli ovaj ugovor i ističu da u potpunosti prihvataju njegovu sadržinu, i u znak prihvatanja ga svojeručno potpisuju, bez ičije pretnje i prinude.

 

ČLAN 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 3 (slovima: tri) istovetna primerka, od kojih svaki ugovarač zadržava po 1 (slovima: jedan), a 1 (slovima: jedan) za nadležnog javnog beležnika.

 

    

          POKLONODAVAC:                                                    POKLONOPRIMAC:

 

    ________________________                                   _____________________