Пример иска об отзыве договора дарения

______________ СУДУ У ______________

 

Тужилац: ________, из _______________

Тужени: _________, из _______________

 

ТУЖБА

ради опозивања уговора о поклону

 

Вредност спора ________ динара

 

Тужилац је писменим уговором од _______. године, поклонио туженику – свом синовцу, један двособни стан који се налази у _________, у ул. ___________, уписан у ЗКУЛ бр. _________ КО ________, на коме се тужени није уписао као власник у јавним књигама.

 

Доказ: препис уговора о поклону, саслушање странака

 

Уместо да тужени после овог вредног поклона буде захвалан тужиоцу и укаже му сваку пажњу и поштовање, он је почео да га вређа и клевета на различите начине: псовао је тужиоца на јавним местима, називао га злочинцем, покварењаком итд. Када га је тужилац ________. године сасвим случајно срео у ул. _______ и указао му на његово безразложно недолично понашање, он је тужиоца пред сведоцима ударио неколико пута песницом у лице и лако телесно повредио

 

Доказ:

а) сведоци:____________

б) лекарско уверење од_____. године     

ц) саслушање странака                                               

 

Својим понашањем – увредама, клеветама и физичким нападом тужени је показао неблагодарност према тужиоцу као поклонодавцу и своме стрицу, чиме су настали услови за опозивање поклона преко суда.

На основу изложеног, тужилац предлаже да суд пошто спроведе расправу, донесе

 

ПРЕСУДУ

 

УСВАЈА СЕ тужбени захтев о опозиву уговора о поклону, закљученог ________. године између тужиоца као поклонодавца и туженика као поклонопримца и оверен пред ______________ судом у ___________ дана ________ под Ов. бр. ______/______, а тужени се обавезује да врати тужиоцу двособан стан, који се налази у ул. __________________, у ____________, уписан у ЗКУЛ бр. _______ КО ___________, у року од 15 дана од дана пријема пресуде, као и да у истом року плати тужиоцу парничне трошкове.

 

 

У ____________, дана ____________. године

____________________________

Тужилац