Вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон о безопасности дорожного движения

  • Новости
  • Вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон о безопасности дорожного движения
29.03.2019

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA


Član 1.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18), u članu 247. stav 1. menja se i glasi:
„Vlasnik, odnosno korisnik vozila obavezan je da, u roku od osam dana, da potpune i tačne podatke o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom i dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.ˮ.
Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
„Dokazom iz stava 1. ovog člana smatraće se pisana izjava overena od strane nadležnog organa kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, potvrđuje da je upravljalo vozilom u određeno vreme.ˮ.

Član 2.

U članu 253. st. 3–6. posle reči: „oznakaˮ, u odgovarajućem broju i padežu, dodaju se reči: „vozila, odnosno motoraˮ.

Član 3.

U članu 351. stav 9. reči: „radnu mašinu, motokultivator, bicikl sa motorom i potvrda o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor,ˮ zamenjuju se rečima: „bicikl sa motoromˮ.
Posle stava 12. dodaje se stav 13. koji glasi:
„Potvrde o registraciji vozila na motorni pogon, izdate za radnu mašinu, motokultivator i izdate potvrde o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor, uz odgovarajuću potvrdu o tehničkoj ispravnosti, važe do promene vlasnika, nosioca prava korišćenja, promene prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja ili drugih podataka koji su uneti u potvrdu o registraciji.ˮ.

Član 4.

Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon, 9/16  US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon i 87/18), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, počinju da se primenjuju od 2. septembra 2019. godine.
Odredbe člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  US, 55/14, 96/15  dr. zakon i 9/16  US), koje se odnose na izdavanje probne vozačke dozvole, ostaju na snazi do 2. septembra 2019. godine.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog zakona, član 163. st. 4. i 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/18) prestaju da važe.

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.