Stranica nije pronađena.

Kako možemo da vam pomognemo?

Porodično pravo

Pružanje usluga u oblasti porodičnog prava, od strane advokata specijalizovanih za razvod, određena je samom strukturom zakona koji reguliše ovu oblast.

Krivično pravo

U oblasti krivičnog prava pružamo usluge savetovanja kao i odbranu i zastupanje pred sudovima, visina zaprećene kazne kao i vrsta krivičnog dela nisu presudni faktor da prihvatimo odbranu  u ovim postupcima, bilo da su u pitanju okrivljeni ili oštećeni.

Nasledno pravo

Nasleđivanje kao proces prelaska imovine umrlog lica na druga lica, vrlo često zahteva stručnu pravnu pomoć, bilo da je u pitanju nasleđivanje na osnovu zakona, bilo da se radi o nasleđivanju na osnovu testamenta.

Osnivanje firme

U postupku osnivanja firme, možemo Vam pomoći oko izbora pravne forme koja je prilagođena delatnosti i potrebama klijenta. Najzastupljeniji i najčešći oblik organizovanja firme jeste DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću).

Stečaj i likvidacija

Stečaj i likvidacija, kao načini prestanka privrednih društava, sastavni su deo našeg radnog angažovanja. Zakonom je stečaj koncipiran sa ciljem da reši  probleme u poslovanju preduzeća i naplatu poverilaca, i sprovodi se reorganizacijom ili bankrotstvom.

Međunarodno privatno pravo

Problematika privatnopravnih odnosa dobija na složenosti u slučaju da se u nekom aspektu odnosa javi element inostranosti, ovo posebno stoga što privreda i privatnopravni odnosi nisu autarhični a prekogranični saobraćaj veoma živ.