Radni odnosi i radni sporovi

Rad je jedna od osnovnih potreba čoveka i svrhe življenja, stoga je i normativno regulisan zakonom i drugim propisima, pre svega međunarodnim konvencijama ali i domaćim podzakonskim aktima.

U domenu našeg rada spada zaključivanje svih vrsta ugovora o radu i zašita interesa kako poslodavca tako radnika.

Radni sporovi kao posebna vrsta građanskopravnih sporova, izražavaju ideju za što bržim i efikasnijim rešavanjem ovih sporova. Ova vrsta sporova je od velike važnosti za nas, imajući u vidu da često ima naglašen socijalni karakter i našu težnju da zaštitom socijalno ugroženih doprinesemo jačanju društvene odgovornosti.

Odredbama  Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, definisan je pojam povrede na radu, u smislu ovog zakona, odnosno povredom na radu smatra se povreda koja se dogodila u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim i hemijskim dejstvom ili naglim promenama položaja tela, ili iznenadnim opterećenjem tela, ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma.

Ukazujemo na to da, činjenicu da li neka povreda predstavlja povredu na radu, ceni organ veštačenja fonda u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, što znači da svaka konkretna povreda podleže oceni organa koji vodi postupak, odnosno taj organ ceni da li se radi o povredi na radu ili ne.

Radni odnos prestaje:

1) istekom roka za koji je zasnovan;

2) kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;

3) sporazumom između zaposlenog i poslodavca;

4) otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;

5) na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;

6) smrću zaposlenog;

7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca:

1) ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti - danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;

2) ako mu je, po odredbama zakona, odnosno pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova - danom dostavljanja pravnosnažne odluke;

3) ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora