Osnivanje firme

Sastavljanje osnivačkih akata Poresko savetovanje Pomoc oko izbora pravne forme
Besplatno savetovanje Registracija u APR-u Promene u APR-u

U postupku osnivanja firme, možemo Vam pomoći oko izbora pravne forme koja je prilagođena delatnosti i potrebama klijenta.

Najzastupljeniji i najčešći oblik organizovanja firme jeste DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću).

U postupku osnivanja DOO, obavezno se registruju sledeći podaci: poslovno ime, adresa sedišta,datum osnivanja,datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta,matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno  i registarski broj, poreski identifikacioni fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, vreme trajanja, ako je privredno društvo osnovano na određeno vreme, pravnu formu, šifru pretežne delatnosti, podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja, osnovni (registrovani) kapital, udeo i ulog člana, procenu vrednosti nenovčanog uloga ili potvrdu nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga, osnivački akt i statut.

U zavisnosti od vrste subjekta registracije Registar sadrži i podatke o: članovima i osnivačima subjekta registracije, zadrugarima, direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora,predsedniku i članovima nadzornog odbora,predsedniku i članovima upravnog odbora.

Fakultativni podaci koji se evidentiraju u registru: skraćeno poslovno ime, poslovno ime na stranom jeziku, skraćeno poslovno ime na stranom jeziku, podaci o prokuristi, podaci o ogranku, obaveza overe izmena osnivačkog akta, podaci o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju, zabeležbe, podaci o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije, podaci o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom, adresa za prijem pošte, adresa za prijem elektronske pošte,brojevi računa u bankama.

Postupak registracije firme započinje podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne register sa svom potrebnom dokumentacijom, izborom naziva firme, izborom direktora od strane skupštine društva. Jednom registrovani podaci kao što su naziv, pravna forma, zakonski zastupnici, prokuristi, sedište, novčani i nenovčani kapital mogu se menjati.

Nije redak slučaj da vlasnik kompanije odluči da je posle izvesnog vremena proda na tržištu, te da kupac ima potrebu da promeni i sedište, zakonskog zastupnika i odnos udela u samom društvu. U takvim situacijama garantujemo potpunu pravnu zaštitu bilo kupca bilo prodavca i možemo da stavimo na raspolaganje sve svoje znanje kako bi klijenti bili u potpunosti zadovoljni i zaštićeni.