Krivično pravo

U oblasti krivičnog prava pružamo usluge savetovanja kao i odbranu i zastupanje pred sudovima, visina zaprećene kazne kao i vrsta krivičnog dela nisu presudni faktor da prihvatimo odbranu  u ovim postupcima, bilo da su u pitanju okrivljeni ili oštećeni.

Baš naprotiv, svaki oblik pružanja pravne pomoći u ovoj oblasti prava za nas predstavlja izazov, a s druge strane u ovoj oblasti naš uspostavljeni standard o socijalnoj zaštiti stanovništva i društvenoj odgovornosti, posebno dolazi do izražaja.

S toga ukoliko imate bilo koju vrstu nedoumice obratite se nama, biće nam veliko zadovoljstvo da vam izađemo u susret i zajedno dođemo do cilja. Postoje situacije u kojima protiv nevinih lica budu podnete krivične prijave te ih treba osloboditi takve optužbe i na kraju eventulane kazne. To je na žalost neretko moguće samo uz stručnu pomoć izabranog branioca.

Poseban problem i svakako najdrastičniju meru prisustva okrivljenog predstavlja pritvor kao ograničnje slobode dok traju razlozi zbog kojih je određen jer se ova mera određuje samo ako drugom merom ne može biti postignuta ista svrha drugom merom.

Pritvor se određuje rešenjem i ukida se rešenjem kada prestanu razlozi zbog kojih je određen jer on predstavlja meru a ne nikakvu kaznu. U tome se između ostalog ogleda advokatska veština da svojim sposobnostima istaknutim u žalbi protiv rešenja o određivanju pritvora, navodeži argument u korist okrivljenog izdejstvuje rešenje kojim se pritvor ukida.