Obligaciono pravo

Obligaciono pravo obuhvata onu vrstu odnosa koji se nazivaju obligacionim odnosima  ili prosto obligacijama, to su građanskopravni odnosi između određenih lica koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje.

U  svojoj osnovnoj komponenti ova vrsta odnosa predstavlja najznačajnije pravne odnose među ljudima. Sve što drugima dajemo ima karakter neke činidbe, dajemo zato što smo na to obavezni, uzimamo stoga što na to imamo pravo.

Izvori obligacionih odnosa u našem pravu su ugovor, prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrane izjave volje.

Veoma širok dijapazon ovih pravnih odnosa, zahteva ozbiljan pristup, veliku odgovornost kao i bogato iskustvo zasnovano na prethodno stečenom teorijskom znanju. Spremni smo da odgovorimo na svaki vaš zahtev bilo da je u pitanju naknada štete(materijalana i nematerijalna), ili naplata potraživanja iz ugovornog ili neugovornog odnosa.

Postupak nadoknade štete predstavlja najčešći sudski postupak koji se inicira tužbom i zahteva vrlo precizan jezgrovit i sadržajan rad na izradi same tužbe i postvljanju tužbenog zahteva dovođenjem u vezu prouzrokovača štete sa nastalom štetom koju on mora da nadoknadi. Posebna vrsta postupka nadoknade  štete predstavlja i nadoknada štete nastale u saobraćajnoj neezgodi koju prouzrokuje vozač automobila tzv. autoodgovornost. U ovoj vrsti postupka nadoknade štete vrlo važan segmet predstavlja pravilno postavljanje odštetnog zahteva prema osiguravajućoj kompaniji koja je dužna da po osnovu obaveznog osiguranja nadoknadi  istu.