Građanskopravni sporovi

Ova vrsta sporova određena je samom prirodom subjektivnih prava čija se pravna zaštita ostvaruje u postupku. Reč je o građanskim subjektivinim pravima u najširem značenju tog pojma, koja su najvećim delom regulisana nomama materijalnog prava.

Građanski sudski postupak predstavlja složenu celinu sastavljenu od posebnih delova koji se međusobno razlikuju prema predmetu i metodama ostvarivanja pravne zaštite. U navedenom smislu čine ga parnični, vanparnični i izvršni postupak. Ova vrsta specijalizacije izvršena je prema predmetu pravne zaštita, subjektima postupka, metodama postupanja, vrsti odluka i obeležjima pravnih lekova kojima se ostvaruje kontrola zakonitosti odluka donetih u određenom postupku.

U građanskom sudskom postupku koji može biti parnični, vanparnični i izvršni postupak,  poželjno je imati punomoćnika iz reda advokata koji može da odgovori svim zahtevima i iskušenjima same procedure, počev od podnošenja tužbe pa do realizacije presude prinudnim putem u izvršnom postupku.

Parnični postupak počinje podnošenjem tužbe. Iako tužba predstavlja inicijalni akt, od kvalitetnonog sastavljanja tužbe i to kako narativnog dela tako i tužbenog zahteva-petituma zavisi najveći deo postupka . Tokom samog postupka koncentracija dokaza i dokaznih sredstava, kao strateško postupanje od strane advokata u mnogome može da uslovi sam tok parnice.