Međunarodno privatno pravo

Problematika privatnopravnih odnosa dobija na složenosti u slučaju da se u nekom aspektu odnosa javi element inostranosti, ovo posebno stoga što privreda i privatnopravni odnosi nisu autarhični a prekogranični saobraćaj veoma živ.

Element inostranosti može se javiti u subjektu, objektu i u pravima i obavezama.
Naše bogato iskustvo u radu sa inostranim klijentima, pre svega iz Ruske Federacije bivših sovjetskih republika, garantuje visko nivo profesionalizma u rešavanju svih problema iz oblasti privatnopravnih odnosa, pravima stranaca, arbitražnog i sudskog rešavanja sporova.

Svakako najzastupljenija jeste procedura priznanja stranih sudskih odluka pred sudovima u Republici Srbiji. Ova procedura  se obavlja pred Višim sudom pred kojim podnosilac zahteva za priznanje ima prebivalište odnosno centar poslovnih i životnih zbivanja i podrazumeva postupak u kome se rešenjem o priznanju praktično uvodi odluka stranog suda u pravni saobraćaj Republike Srbije ili drugim rečima strana odluka na taj način postaje “upotrebljiva” na teritoriji RS.

Skoro svaki pravni odnos građanskog tipa može biti sa elementom inostranosti i na taj način otvoriti pitanje pravo koje države će se primeniti i koji će sud suditi recimo u situaciji kada državljanin Republike Srbije zalključi brak sa državljankom Austrije, nastave da žive u SAD i nakon nekoliko godina braka žele da se razvedu. Na samom početku imamo dva pravna sistema i teritoriju treće države. Upravo norme Zakona o međunarodnom privatnom pravu daju odgovore na sva ova pitanja počev od tačke vezivanja, kolizione norme do određivanja merodavnog prava.