Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Zaključen dana ­­­­­________. godine u _______ između:

 

1.________________, ul. ______,  JMBG__________Ć, kao prodavca (u daljem tekstu prodavac).

 

2._____________ iz ________, ulica __________, JMBG______, kao kupca (u daljem tekstu kupac).

 

Član 1.

Prodavac prodaje kupcu motorno vozilo sledećih svojstava i obeležja:

 

       Vrsta vozila   putničko                                 Zap. Motora u ccm  

       Marka                                                          Godina proizv.        

       Tip                                                                Broj šasije    

       Snaga mot.                                                  Broj motora  

       Boja                                                             Reg. Oznaka

Prodavac se obavezuje da sa odgovarajućim ispravama preda kupcu vozilu u državinu, odnosno svojinu danom isplate kupoprodajne cene.

 

Član 2.

Kupac kupuje od prodavca vozilo koje je predmet ovog ugovora u viđenom stanju. Kupac se obavezuje da rodavcu isplati kupoprodajnu cenu u iznosu od ________ dinara, na dan pruzimanja motornog vozila.

 

Čalan 3.

Sve troškove poreza na prenos apsolutnih prava snosi kupac.

 

Član 4.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

Član 5.

Eventualni sporovi u vezi ovog ugovora rešavaće se sporazumno i mirnim putem, a u slučaju da to nije moguće ugovorne strane ugovaraju nadležnost Osnovnog suda______

 

Član 6.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri istovetna primerka.

 

 

PRODAVAC:                                                                                           KUPAC:

 

____________                                                                                        ____________