Založna izjava

JAVNI BELEŽNIK

______________________
ul. ___________________,
JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS
U moju javnobeležničku kancelariju pristupili su:
1.____________ (__________) ________, rođen(a) u ________, ___________, dana
__________. (__________________) godine, sa prebivalištem u ___________, ulice
_____________ (___________) čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj
___________, izdata dana ____________. godine od strane ____________ sa rokom važenja
do __________godine, kao direktor davaoca založne izjave ______________, ul.
_________________, m. br. __________, PIB ___________ (u daljem tekstu davalac
založne izjave) ____________________________
radi davanja založne izjave.

Utvrdila sam da davalac založne izjave govori srpski jezik, da su pismena i sposobna da
pročita i potpiše ispravu, te zbog toga nije bilo potrebno prisustvo svedoka, tumača i
prevodioca. Utvrdila sam da je davalac založne izjave sposobna i ovlašćena za davanje
založne izjave i uverila sam se u postojanje njihove ozbiljne i slobodne volje.
Poučila sam i upozorila stranku na pravne domete i posledice nameravanog pravnog
posla i utvrdila da postoji ozbiljna i slobodna volja davaoca založne izjave za davanje
založne izjave, nakon čega davalac založne izjave, u mom prisustvu daje sledeću

ZALOŽNU IZJAVU
Član 1.
Davalac založne izjave je imalac prava svojine, sa udelom 1/1, na sledećim
nepokretnostima :_____________

Član 2.
Davalac založne izjave, kao vlasnik nepokretnosti opisanih u članu 1. ovog
javnobeležničkog zapisa, izjavljuje da je SAGLASAN da, _________BANKA AD
BEOGRAD, ul.___________, kao Poverilac, može u svoju korist, bez daljeg učešća
Založnog dužnika i posebne naknadne saglasnosti (clausula intabulandi), upisati hipoteku
na nepokretnosti(ma) u vlasništvu Založnog dužnika, na kojoj(kojima) Založni dužnik
ima neposrednu državinu, i to na:
(u daljem tekstu: hipotekovane nepokretnosti) uključujući sve sastavne delove navedene
nepokretnosti, prirodne plodove koji nisu odvojeni od nepokretnosti, i sva poboljšanja
i povećanja vrednosti nepokretnosti do kojih dođe posle zasnivanja hipoteke,
______________ a radi obezbeđenja novčanog potraživanja banke ___________ad Beograd,
prema ______________, ul. _______________, m. br. __________, PIB ___________ (u
daljem tekstu: Dužnik), iz:______________ Ugovora o __________________ br.
___________ od _____________. godine.

Član 3.
1. Založni dužnik ovlašćuje Poverioca da, ako potraživanja obezbeđena ovom hipotekom
ne budu plaćena o dospelosti, može naplatiti potraživanje iz cene dobijene prodajom, u
skladu sa vansudskim postupkom prodaje bez podnošenja tužbe sudu utvrđenim Zakonom o
hipoteci ("Službeni glasnik RS" br. 115/2005 od 27.12.2005), odnosno prodajom njegove
nepokretnosti u sudskom izvršnom postupku shodno odredbama Zakona o izvršenju i
obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011 od 09.05.2011. godine) (u daljem tekstu:
ZIO).

2. Založni dužnik neopozivo izjavljuje da će hipotekovana nepokretnost prinudnim
putem biti ispražnjena i predata kupcu u posed u roku od 15 dana od dana zaključenja
ugovora o prodaji iste.

3. Založni dužnik potvrđuje da je upozoren na posledice neizmirenja obezbeđenih
potraživanja o dospelosti, da svestan tih posledica pristaje na mogućnost izvršenja
prodajom njegove nepokretnosti zajedno sa pravom korišćenja kat. parcela na kojima se
nalaze, opisane u ovoj izjavi, u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci, u vansudskom
postupku namirenja, bez prava na vođenje parnice, odnosno prodajom njegove
nepokretnosti u sudskom izvršnom postupku shodno odredbama ZIO, kao i da će
predmetna nepokretnost prinudnim putem biti ispražnjena i predata kupcu u posed u
roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji, ako je ne preda dobrovoljno.

4. Založni dužnik neopozivo potvrđuje da je saglasan da Poverilac ima pravo pristupa
hipotekovanoj nepokretnosti, uključujući i ulazak u nepokretnost bez obzira ko se u njoj
nalazi (vlasnik, zakupac i dr), radi kontrole održavanja ili iz drugih opravdanih
razloga, kao i da će bezuslovno sarađivati sa Poveriocem u postupku prodaje, a naročito
da će mu omogućiti pristup hipotekovanoj nepokretnosti.

5. Založni dužnik neopozivo izjavljuje da predmet hipoteke neće fizički menjati
(pregrađivati, dograđivati, rušiti, spajati, deliti i dr.) bez pismene saglasnosti
Poverioca, kao i da će čuvati i održavati hipotekovanu nepokretnost, kao dobar
domaćin i uzdržavati se od radnji kojima bi se umanjila njena vrednost. Saglasan je da,
ukoliko se vrednost hipotekovane nepokretnosti smanji ili preti opasnost od smanjenja
njene vrednosti, a okolnosti ne trpe odlaganje, Poverilac može preduzeti potrebne mere
i pre nego što za to dobiju dozvolu od suda.

6. Založni dužnik se neopozivo obavezuje da, do konačnog izmirenja potraživanja
opisanih u ovoj izjavi i u napred navedenim ugovorima, a dok pravo hipoteke
ustanovljeno na osnovu ove izjave traje, neće raspolagati opisanom nepokretnosti u
smislu umanjenja njene vrednosti na bilo koji način i preduzimanje drugih radnji kojima
bi se menjao njen status.

7. Založni dužnik se neopozivo obavezuje da će založenu nepokretnost osigurati od svih
uobičajenih rizika (požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad i druge opasnosti...), kao i
dopunskog rizika izliva vode iz instalacija, i polisu vinkulirati u korist ___________
banke ad Beograd. Takođe, Dužnik/Založni dužnik se obavezuje da premiju osiguranja
plaća redovno za sve vreme važenja Ugovora i o tome uredno Banci dostavljati dokaz.

Član 4.

1. Poverilac je ovlašćen da ovu založnu izjavu dostavi Republičkom geodetskom zavodu
radi evidentiranja hipoteke na nepokretnosti iz člana 1. ove izjave u Centralnu
evidenciju hipoteka.

2. Založni dužnik neopozivo izjavljuje da su podaci navedeni u ovoj izjavi tačni, te da
će se dostavljanje između Poverioca i Dužnika/Založnog dužnika, vršiti preko adresa
navedenih u ovoj izjavi. Dostavljanje bilo kojih pismena na date adrese smatraće se
urednom dostavom.

Član 5.
Ova izjava je neopoziva do izmirenja svih obaveza po osnovu ugovora navedenog u ovoj
izjavi.
Ova izjava ima svojstvo Izvršne isprave jer je sastavljena u skladu sa čl. 15. Zakona o
hipoteci i čl. 13. ZIO i istom se zasniva i upisuje u nadležni registar nepokretnosti,
izvršna vansudska hipoteka koja se ima sprovesti u skladu sa važećim zakonskim
propisima.

Član 6.
Davalac založne izjave se odriče od prava na raspolaganje u korist trećih lica,
neispisanim hipotekama i obavezuje se prema Komercijalnoj banci AD Beograd, kao
hipotekarnom poveriocu sa docnijim redom prvenstva, da će u njihovu korist
zahtevati ispis neispisanih hipoteka, nakon prestanka potraživanja hipotekarnog
poverioca sa ranijim redom prvenstva.
Saglasan sam da se u registar nepokretnosti upiše zabeležba ove obaveze kod
neispisanih hipoteka, a sve u skladu sa čl. 54 Zakona o hipoteci.

PRILOZI:_______________
1. Listovi nepokretnosti broj_________________

2. Fotokopija Ugovora o ____________ br. _____________Od __________. godine,________

3. Kopiju lične karte zastupnika davaoca založne izjave_______________.
Javnobeležnički zapis je sastavljen u kancelariji postupajućeg javnog beležnika dana
_______________ godine _______________. Stranke su saglasne da će javni beležnik
greške u imenima i brojevima, kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju,
nedostatke u obliku i nesaglasnost otpravka javnobeležničkog zapisa sa izvornikom,
nakon izdavanja otpravka moći ispraviti u svako doba bez učešća stranaka. Ako između
izvornika i otpravka javnobeležničkog zapisa postoji nesaglasnost u pogledu nekog dela
sadržanog u zapisu, strankama će se dostaviti ispravljeni otpravak sa naznačenjem da se
ovim otpravkom zamenjuje raniji otpravak.

Poučila sam stranke o mogućnosti da, neposredno pre sačinjavanja ovog javnobeležničkog
zapisa, na njihov zahtev izvršim neposredan uvid u predmetni list nepokretnosti u
javnoj knjizi katastra nepokretnosti, objasnio im prednosti i svrhu neposrednog uvida i
upozorio ih na eventualne posledice i rizike u slučaju suprotnog postupanja a naročito
na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja predmetnog lista nepokretnosti,
došlo do promene podataka koji se upisuju u listu nepokretnosti za predmetnu
nepokretnost, kao i na mogućnost nesaglasnosti predmetnog izvoda lista nepokretnosti i
stanja u tom listu nepokretnosti u javnoj knjizi katastra nepokretnosti. Nakon toga
stranke su izjavile da su saglasne sa stanjem upisanim u predmetnom izvodu lista
nepokretnosti, te da ne žele neposredni uvid javnog beležnika i da snose rizike i
posledice u vezi s tim.- Poučila sam i upozorila stranke da se hipoteka po ovoj založnoj
izjavi stiče tek njenim upisom u katastar nepokretnosti.

Poučila sam i upozorila stranke da hipoteka prestaje brisanjem iz katastra
nepokretnosti na osnovu zakonom propisanih uslova, te da je hipotekarni poverilac
dužan nakon prestanka njegovog potraživanja koje je obezbeđeno hipotekom hipotekarnim
dužnicima da izda potvrdu o prestanku obezbeđenog potraživanja i brisovnu dozvolu, na
osnovu koje hipotekarni dužnici mogu, o svom trošku, podneti zahtev za brisanje
hipoteke iz katastra nepokretnosti.

Poučila sam i upozorila stranke da su hipotekarni dužnici dužni da čuvaju
hipotekovanu nepokretnost sa pažnjom dobrog domaćina, odnosno dobrog privrednika, te
da su dužni da o svim promenama, a naročito o pogoršanju njenog stanja ili gubljenju
vrednosti, obaveste hipotekarnog poverioca, te na posledice suprotnog postupanja koje se
odnose na odgovornost za prouzrokovanu štetu.
Potvrđujem da je davaocima založne izjave pre potpisivanja, u mom prisustvu pročitana
isprava i da je u mom prisustvu izjavili da su razumeli sadržaj isprave i da on odgovara
njihovoj volji. Nakon toga davaoci založne izjave su u mom prisustvu potpisali založnu
izjavu.

Davaocima založne izjave je izdato 2 (dva) otpravka ovog javnobeležničkog zapisa
________________________
Naknada za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa je naplaćena u iznosu od :
__________(________ hiljada) dinara i iznos od _________ (__________) dinara za PDV
od 20%, što ukupno iznosi _____ (__________) dinara________.
DAVALAC ZALOŽNE IZJAVE