Zastupanje u postupku dobijanja privremenog boravka stranaca

Saradnja među državama na polju međunarodnog privatnog prava nesumnjivo doprinosi harmoniji međunarodnog odlučivanja, efikasnosti rada pravosuđa i unapređnja međunarodnog prometa. Ipak, države obično ne žele saradnju po svaku cenu i zahtevaju određenu srazmeru u ustupcima. U materiji međunarodnog privatnog prava ova srazmera se ostvaruje kroz uslov reciporciteta.

U prvnotehničkom smislu, uslov reciprociteta znači da se priznanje nekog prava strancu uslovnjava time da i strana država u sličnim situacijama priznaje naše odluke i našim državljanima priznaje određena prava. U pogledu primene prava reciprocitet se ne traži –pravo na koje ukaže naša koliziona norma kao merodavno primeniće se bez obzira na to da li bi u simetričnoj situaciji strani sud primenio naše pravo il ne. Takođe, reciprocitet se ne zahteva kada se traži priznanje strane arbitražne odluke.

Po načinu nastanka reciprocitete može biti dipolmatski, zakonski i faktički.

Diplomatski reciprocitet se uspostavnja zaključenjem međunarodnog ugovora tako što se države obavezuju da priznaju određena prava državljanima druge države ugovornice ili da priznaju odluke koje potiču iz druge države ugovornice.

Zakonski reciprocitet postoji kada dve zemnje na isti ili sličan način tretiraju određena pitanja.

Faktički reciprocitet postoji kada se ne bazira zaključenom međunarodnom ugovor, niti na simetriji zakonskih uslova, već se prosto praktično ostvaruje u praksi.

Što se tiče dokazivanja reciprociteta, ako je on uslov za uživanje nekog prava, da li se on dokazuje ex offo ili se se ne dokazuje, zavisi od formulacije u zakonu kojim se pravo ustanovljava.

Kratkotrajni boravak stranca

Strani državljanin može u Republici Srbiji boraviti na kratkotrajnom boravku, boravku po osnovu vize za duži boravak, privremenom boravku i stalnom nastanjenju.

Kratkotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji je boravak bez vize do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i boravak po osnovu vize za kraći boravak.

Ukoliko tokom kratkotrajnog boravka stranca nastupi neki od razloga propisanih ovim zakonom za izricanje zabrane, nadležni organ može rešenjem strancu otkazati kratkotrajni boravak, izreći zabranu ulaska u Republiku Srbiju u određenom vremenskom periodu i odrediti rok za napuštanje Republike Srbije koji ne može biti duži od 30 dana.

Protiv rešenja o otkazu kratkotrajnog boravka i zabrani ulaska stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.O žalbi odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Po zakonu o strancima, u Republici Srbiji stranac može da boravi na osnovu privremenog boravka

Privremeni boravak

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

1) zapošljavanja;

2) školovanja ili učenja srpskog jezika;

3) studiranja;

4) učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;

5) stručne specijalizacije, obuke i prakse;

6) naučno istraživačkog rada ili druge naučno obrazovne aktivnosti;

7) spajanja porodice;

8) obavljanja verske službe;

9) lečenja ili nege;

10) vlasništva nad nepokretnosti;

11) humanitarnog boravka;

12) statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;

13) statusa žrtve trgovine ljudima;

14) drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja se može odobriti strancu koji namerava da u Republici Srbiji boravi kraće od 90 dana, a za taj rad mu je u skladu sa propisima koji uređuju zapošljavanje stranaca potrebna radna dozvola.Stranac kome je privremeni boravak odobren po nekom od osnova, dužan je da u Republici Srbiji boravi u skladu sa osnovom zbog koje mu je boravak i odobren.

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu. Zahtev za produženje privremenog boravka podnosi se najranije tri meseca, a najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.Stranac koji blagovremeno podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka, odnosno za produženje privremenog boravka, može ostati u Republici Srbiji do okončanja prvostepenog postupka, odnosno do okončanja drugostepenog postupka u slučaju ulaganja žalbe na rešenje o odbijanju zahteva.

Zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranca sa zahtevom za dozvolu za rad stranac podnosi lično ili elektronskim putem nadležnom organu na propisanom obrascu.

O zahtevu za odobrenje odnosno produženje privremenog boravka odlučuje nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.Uz zahtev za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka stranac prilaže:

1) važeći lični ili službeni pasoš;

2) dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka;

3) prijavu boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji;

4) dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka;

5) dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka

6) dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka strancu nadležna je policijska uprava za strance prema mestu prijave stranca. Postupak dobijanja privremenog boravka sastoji se u popunjavanju samog zahteva i uplatom republičke administrativne takse, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije(na prime ako je to obavljanje samostalne delatnosti onda je to izvod iz APR-a, fotografije i dokaz o sredstvima na računu kod poslovne banke, kao i obavezno zdravstveno osiguranje; ako je stranac osnivač odnosno član privrednog društva takođe je potreban izvod iz APR-a sa fotografijama, dokaz o sredstvima na računu, uplata potrebne takse; ukoliko je pak osnov boravka posedovanje nepokretnosti onda je potreban izvod iz lista nepokretnosti ili drugi dokaz o posedovanju nekretnine, fotografije kao sastavni deo zahteva i republička administrativna taksa).

Nakon podnošenja zahteva nadležnom MUP-u “inspektor za strance“ ispituje sve okolnosti podnetog zahteva i ispunjenost uslova u smislu potrebne dokumentacije, po potrbi saslušava stranca i članove njegove porodice na okolnosti razloga boravka u Republici Srbiji i u roku od 30 dana odlučuje o zahtevu, tako što će privremnei boravak odobriti ili odbiti. Ukoliko privremeni boravak odbije rešenjem, protiv tog rešenja podnosilac zahteva-stranac ima pravo žalbe nadležnom drugostepenom organu MUP-a.